از خواب دارم میمیرم. تایم فر انرژی دیرینک
زنده ای؟ خیلی تند بود اون بمبو شوت کاریه. من دارم میمیرم ‎· نیالا