تو عمرم آنقدر تو فیلم فوش ندادم که تو اسب سفید پادشاه دادم. .اعصابم خورد شد