دیشب با بابام حرف میزدم هی جوک میگفت. تا حالا انقدر از دستش نخندیده بودم :ی