چه خبر؟
خوابم گرفته. ‎- Jasmine
سلامتی، کار ، زندگی :دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
پس چایی چی؟ ‎- Jasmine
چایی همیشه هست :دی بفرما چایی ‎- SaeedTheGiraffe ?
سلامتییی سال نوو ‎- MaryaM
@saeedgreen: من الان تارف سرم نمیشه. اومدم ‎- Jasmine