چه خبر؟
خوابم گرفته. ‎· Jasmine
سلامتی، کار ، زندگی :دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
پس چایی چی؟ ‎· Jasmine
چایی همیشه هست :دی بفرما چایی ‎· SaeedTheGiraffe ?
سلامتییی سال نوو ‎· MaryaM
@saeedgreen: من الان تارف سرم نمیشه. اومدم ‎· Jasmine