اومدم برم بیرون خرید دیدم ماشین ندارم. هیچی دیگه الان برگشتم تو چایی گذاشتم و برگشتم تو تخت
منم همین الان چایی ریختم:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?