از پنجشنپه تا امردز روزی ۳ ساعت خابیدم. دیگه دارم میرم
بگیر بخواب :دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: میخام وقت نمیکنم. :(((( ‎- Jasmine
بزن تو گوش وقت ادب شه :دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: :) ‎- Jasmine