از پنجشنپه تا امردز روزی ۳ ساعت خابیدم. دیگه دارم میرم
بگیر بخواب :دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: میخام وقت نمیکنم. :(((( ‎· Jasmine
بزن تو گوش وقت ادب شه :دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: :) ‎· Jasmine