صبح بخیر
گودمورنینگ سانشاین:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: با این مکان صبح و شبم قاتی شده :) ‎- Jasmine
:))) ‎- SaeedTheGiraffe ?