صبح بخیر
گودمورنینگ سانشاین:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: با این مکان صبح و شبم قاتی شده :) ‎· Jasmine
:))) ‎· SaeedTheGiraffe ?