دوستم داره واسه ۲ هفته میره یوکرین دارم دق میکنم.
چرا دق کنی، خیلی جای قشنگیه که ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: آره ولی بی من میره ‎- Jasmine
ای بابا:دی جاش برو پارک محله گشت بزن چه میشه کرد:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: شیتونه میگه باهاش برم. خیلی سفری شدم ‎- Jasmine