ایدیا لازم دارم واسه کار تو ایران. فقت واسه ۱ سال.
چه رشته ای ‎· مستانه
@mastaneh: رشتم پرستاری هست ‎· Jasmine
هیشکی ساجسشن نداره ‎· Jasmine
پرستار بیمارستان بشو ‎· ابوتایغر
@abutiger hanooz darse parastari kamel tamoom nashode CNA va phlebotomy tamoom shode vali madrake RN am moonde. ye kare temporary tar mikham na khaili permanent ‎· Jasmine