ایدیا لازم دارم واسه کار تو ایران. فقت واسه ۱ سال.
چه رشته ای ‎- مستانه
@mastaneh: رشتم پرستاری هست ‎- Jasmine
هیشکی ساجسشن نداره ‎- Jasmine
پرستار بیمارستان بشو ‎- ابوتایغر
@abutiger hanooz darse parastari kamel tamoom nashode CNA va phlebotomy tamoom shode vali madrake RN am moonde. ye kare temporary tar mikham na khaili permanent ‎- Jasmine