. and he has opinion about everything وای این سکوریتی امان نمیده آدم حرف بزنه
آخرم با پشت دست آشناش نکردی :دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen lol دلم میسوزه باهاش رود باشم ولی پیشنسشو ندارم. مشکل که یکی دوتا نیست. ‎· Jasmine
شاعر در همین راستا میگه که: اگر دردم یکی بودی چه بودی :دی ‎· SaeedTheGiraffe ?