دستم انقدر از نوشتن و تایپ خستس احساس میکنم کارپوتانل گرفتم
هع!؟ ‎· samantam
@samantam: انگشتام همه درد میکنه و زف میره ‎· Jasmine
اها زعف با اون ز نیست ضعف :) ‎· samantam
@samantam: مرسی. :)) ‎· Jasmine