دستم انقدر از نوشتن و تایپ خستس احساس میکنم کارپوتانل گرفتم
هع!؟ ‎- samantam
@samantam: انگشتام همه درد میکنه و زف میره ‎- Jasmine
اها زعف با اون ز نیست ضعف :) ‎- samantam
@samantam: مرسی. :)) ‎- Jasmine