حسنی دیگه فید نمیده. نکنه زن گرفته رفته ما خبر نداریم