دوستم تو ویکند از دبی اومده بود دیدنم بد اخلاق بودم نرفتم ببینمش. دیگه هیچی دیروز برگشت بیچاره
:))) ‎· SaeedTheGiraffe ?