انقدر حالم بده که برای اولین بار دلم میخاست تنها نبودم
چرا چی شدی الان بهتری؟ ‎- مستانه
بهتری الان ؟ ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
نه, همونجوریم. رفتم بیمارستان ولی انگار ویست آف مانی بود ‎- Jasmine
وضعیت روحی یا جسمانیه ؟ ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
چی شدین؟ ‎- Hadi.Yalin
lol ماتو خودم بهتره: بخاب تا بگذره مجانی هم هست ‎- Jasmine
@arash: جسمی بود ولی فلن اکی شدم ‎- Jasmine
@mastaneh: .آره خیلی بهترم آنقدر از مریضی ازیت نشدم که تنهایی اصابمو خورد کرد ‎- Jasmine
@yalin: از سرگیجه و سر درد شروع شد. بهم خون دادن بهتر شدم ‎- Jasmine
@jasmine: اره درکت میکنم چون خودمم سالها تنها بودم:/ ‎- مستانه
خوشحالم ک الان بهتری ، یکم استراحت و تفریح هم به بدن بده ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™