انقدر حالم بده که برای اولین بار دلم میخاست تنها نبودم
چرا چی شدی الان بهتری؟ ‎· مستانه
بهتری الان ؟ ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
نه, همونجوریم. رفتم بیمارستان ولی انگار ویست آف مانی بود ‎· Jasmine
وضعیت روحی یا جسمانیه ؟ ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
چی شدین؟ ‎· Hadi.Yalin
lol ماتو خودم بهتره: بخاب تا بگذره مجانی هم هست ‎· Jasmine
@arash: جسمی بود ولی فلن اکی شدم ‎· Jasmine
@mastaneh: .آره خیلی بهترم آنقدر از مریضی ازیت نشدم که تنهایی اصابمو خورد کرد ‎· Jasmine
@yalin: از سرگیجه و سر درد شروع شد. بهم خون دادن بهتر شدم ‎· Jasmine
@jasmine: اره درکت میکنم چون خودمم سالها تنها بودم:/ ‎· مستانه
خوشحالم ک الان بهتری ، یکم استراحت و تفریح هم به بدن بده ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™