از خواب پا شدم میبینم لیلا محکم دور بازومو گرفته خوابیده.