اول صبح یه ویدئو دیدم سو فول آو هیترد, مید می سیک تو مای استامک