چه خبر؟
سلامتی. شما چه خبر؟‌هاپوآ چطورن ؟ ‎- MaryaM
سلامتی، خوبی؟ ‎- SaeedTheGiraffe ?
@mimbs خوب مرسی. امروز همه تنبل بودیم فقط خابیدیم. ‎- Jasmine
@saeedgreen: خوبم . چند وقت بود بیزی بودم گفتم امروز به سک سک کنم. ‎- Jasmine
سک سک :دی ‎- SaeedTheGiraffe ?