چه خبر؟
سلامتی. شما چه خبر؟‌هاپوآ چطورن ؟ ‎· MaryaM
سلامتی، خوبی؟ ‎· SaeedTheGiraffe ?
@mimbs خوب مرسی. امروز همه تنبل بودیم فقط خابیدیم. ‎· Jasmine
@saeedgreen: خوبم . چند وقت بود بیزی بودم گفتم امروز به سک سک کنم. ‎· Jasmine
سک سک :دی ‎· SaeedTheGiraffe ?