عاشق کفشهای جیزز کروزرز شدم
ها کام؟ ‎· SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: دی آر سو بیوتیفول آن اند ورک پرفکت ویت شرتس اند شرت درسس ‎· Jasmine
سامر کلودین فور د وین:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?