عاشق کفشهای جیزز کروزرز شدم
ها کام؟ ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: دی آر سو بیوتیفول آن اند ورک پرفکت ویت شرتس اند شرت درسس ‎- Jasmine
سامر کلودین فور د وین:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?