دلم میخاد بشینم زار زار گریه کنم. چه شب سخت و طولانی و دلگیریه