هرچی بیشتر در باره اورلاندو میشنوم بیشتر دلم میشکنه و از ادمها بدم میاد