به آيه مسيج دادم يه چيزى پرسيدم، جواب داده من خوابم از عليرضا بپرس. آخرالزمون شده