خب کی‌ هست بریم‌یه کافه ای سینمایی چیزی در این عصر معمولی؟