در بهار آزادی، مهره سوخته ها دیگه نیان اینجا، سرور یهو سرریز میکنه داون میشه، مرسی اه
بعدم چه کاریه، به زندگیتون برسید پایه هاش قوی شه :د ‎· javadoo