من سینس فرندفید داید کلی رفتم سفرهای خوب و هیجان انگیز #sinceFFdied
کجا رفتی که سوغاتی نیاوردی؟ ‎- zlou
همه ش طبیعت و کوه و کمر بود، برات باید سبزه میاوردم :)) ‎- javadoo
چه خوب ‎- جولیا پندلتون
ها، از خمودگی نجات پیدا کردم :د ‎- javadoo