الان دقیقا چه فرقی با دیروز کردیم؟
واسه خودمون میگم نه واسه کارخونه دارا و هواپیما ‎· javadoo
پوستمون بهتر شده ‎· Hadi.Yalin
من خوابم میاد ‎· javadoo