الان دقیقا چه فرقی با دیروز کردیم؟
واسه خودمون میگم نه واسه کارخونه دارا و هواپیما ‎- javadoo
پوستمون بهتر شده ‎- Hadi.Yalin
من خوابم میاد ‎- javadoo