استایل فرفرو نصب کردم فقط دارم به این میخندم که اون بالا لوگوی فرندفیده به جای مکان :))