برف بعدی پناه میبرم به کلبه ی جنگلی
نمیاد که.بیخود نقشه نکش ‎- zlou
نگو :( میاد ‎- javadoo