برف بعدی پناه میبرم به کلبه ی جنگلی
نمیاد که.بیخود نقشه نکش ‎· zlou
نگو :( میاد ‎· javadoo