وی پی ان کانکت نمیشه، اینه که اینجام. جا داره به کمیته ی فیلترینگ بگم که مرسی، اه