شب جمعه های اینجا چرا اینقدر بی روحه :)) شب جمعه رو پرفیض برگزار کنید !