من امشب فهمیدم یه رسمی تو افغانستان هست به اسم بچه بازی که کلن معنیش با اون چیزی که تو ایرانه فرق می کنه :))