شومبول دادابیس رو یادتونه :)))))))))
این همه خاطره داره فرفر این چی بود این وسط؟ :))) ‎- SaeedTheGiraffe ?
نمی دونم یهو یادم افتاد :))))))))) ‎- JaVaD
:))) اون که تو وان حمومش بود:))) نایت مره ‎- DArA
آره دارا :))))) به خاطر حمایت از اون دختر مصریه بود :)))))) ‎- JaVaD