شومبول دادابیس رو یادتونه :)))))))))
این همه خاطره داره فرفر این چی بود این وسط؟ :))) ‎· SaeedTheGiraffe ?
نمی دونم یهو یادم افتاد :))))))))) ‎· JaVaD
:))) اون که تو وان حمومش بود:))) نایت مره ‎· DArA
آره دارا :))))) به خاطر حمایت از اون دختر مصریه بود :)))))) ‎· JaVaD