شما وقتی سرعت اینترنتتون پایینه به کی فحش میدیت؟ مخصوصا نزدیکای انتخابات آزاد و پرشور
یعنی این زمانی که سر اینترنت ایران از من تلف میشه رو میذاشتم ممکن بود بتونم به یه آخوند بعضی چیزا رو بفهمونم ‎· jenabali