هنوز کسی نگفته جیش دارم ؟؟ یا لاک زدم ؟؟؟ دیگه من جدیدم رو که حتما گفتین ؟