صدا میاد؟ :)
تو هم اومدی؟ :)) ‎- soshyans
می‌خوای حرف بزنیم؟ :)) ‎- ehsan
آرزو به دل مونده بیچاره :)) ‎- soshyans
به به سلام رفیق قدیمی. ‎- Somayeh
به‌به، سلام . ‎- RokhSaare