صدا میاد؟ :)
تو هم اومدی؟ :)) ‎· soshyans
می‌خوای حرف بزنیم؟ :)) ‎· ehsan
آرزو به دل مونده بیچاره :)) ‎· soshyans
به به سلام رفیق قدیمی. ‎· Somayeh
به‌به، سلام . ‎· RokhSaare