Alex Kapranoff » from archive
Fedor Konyukhov. The official site - http://www.konyukhov.ru/eng/letters/index.shtml
"Letters written to Fedor Konyukhov:" ‎· Alex Kapranoff