Victory through semantics » from archive
Взяла мышку измором http://yurikarabatov.com/ru/all/vzyala-myshku-izmorom/

2015-2016 Mokum.place