İki Akh Tamar Hikayesi, Biri Yaşar Kemal'in Kalemindenhttp://mamasyria.blogspot.com.tr/2016/03/iki-akh-tamar-hikaye...