جلسه بعدی کارگروه فیلترینگ در مورد فیلتر کردنه مکانه