با خودم قرار گذاشته بودم این قسمت از کار که تموم شد به خودم جایزه بدم و نیم ساعت استراحت کنم ولی نمی‌تونم دل بکنم و رفتم سر بخش بعدی