از سازنده‌ی اینجا بخوایم که فیدهایی که توی فرفر زده بودیم رو بشه اینجا وارد کرد
اتفاقا یه آقایی مطرح کرده بود باهاش الان داشتم میخوندم ‎· Bahareh msh