عید دیگه اضافه کاریه واقعا . عید رو باید زد به جاده یا انقدر خوابید که همه ش بگذره آدم احساس نکنه .