اگر بتونیم تغییر کردن رو بپذیریم خیلی رشد کردیم . تغییر کردن یعنی بپذیریم که بعضی چیزا دیگه هیچوقت قرار نیست مثل قبل بشن .

2015-2016 Mokum.place