بفرمایید نهار
photo_2016-03-13_15-47-08.jpg
استامبولى؟ ‎· بــــــــــاران!
@azadehgh65 بلی . با آب مرغ ‎· کلیشــــــه
خيلى هم عالى نوش جان ‎· بــــــــــاران!
@azadehgh65 مرسی . جای همه خالی ‎· کلیشــــــه