دیروز اینجا بودم ، امروز هم اینجایم ، آه ای تشنگی سوخته بی آرام ! کی میرسد هنگام رفتن به سوی سرچشمه ها ؟ -- آندره ژید