هنوز دست از خواستنش برنداشتم . شورلت کاپریس 1985
Chevrolet-Caprice-Classic-Brougham-1987–1990.jpg