هنوز کسی از کُس دخترا #چس_ناله سر نداده؟ البته هنوز عضو نشدن خیلیاشون