تمام نمایی چویا #halfface
Chouya.jpg
مردک گوریل چه خودشو تحویل گرفته فک کرده ما مثه خودش خریم ‎- shompi
:))) ساده انگارانه مارا ساده لوح فرض کرده ‎- Kenny
وااااي خدا چقدر خنديديم. نفهميدم چي خوردم :)))) ‎- Nebraska
حتما باید بهت تو صحن علنی گند بخوره:)))) ‎- shompi
:))) ‎- Kenny
اخ اخ جرم الان:))) ‎- Nebraska