تمام نمایی چویا #halfface
Chouya.jpg
مردک گوریل چه خودشو تحویل گرفته فک کرده ما مثه خودش خریم ‎· shompi
:))) ساده انگارانه مارا ساده لوح فرض کرده ‎· Kenny
وااااي خدا چقدر خنديديم. نفهميدم چي خوردم :)))) ‎· Nebraska
حتما باید بهت تو صحن علنی گند بخوره:)))) ‎· shompi
:))) ‎· Kenny
اخ اخ جرم الان:))) ‎· Nebraska