نیماتون اومد
اوووو اومد سلطان دود :دی ‎· پـــــــدرام