نیماتون اومد
اوووو اومد سلطان دود :دی ‎- پـــــــدرام