اینجا هی باس خودمون رفرش کنیم؟
نه ریل تایمه ولی یه مقدار کنده هنوز ‎- حاجیه خانوم فلفل سادات