نکبت من خودم بچه روسیه‌م آواتار منو چرا عوض نمیکنی بی شناخت؟